El nostre departament d’Auditoria compta amb professionals que aporten la qualitat, el coneixement i el rigor necessaris perquè, en cadascun dels seus treballs, el client rebi l’anàlisi i una correcta presa de decisions per al desenvolupament de l’negoci.

Així, poder anticipar-se als esdeveniments. A ADADE Barcelona ens comprometem amb el client, proporcionant-li informació sobre els punts forts i febles, per generar la imatge fidel de la societat transmesa en els Comptes Anuals.

“El nostre compromís, la teva solució”seguretat”confiança”tranquilitat”

AUDITORIA DE COMPTES ANUALS INDIVIDUALS I CONSOLIDATS
AUDITORIA DE SUBVENCIONS
AUGMENT DE CAPITAL PER COMPENSACIÓ DE CRÈDITS O AMB CÀRREC A RESERVES
REDUCCIÓ DE CAPITAL PER A COMPENSAR PÈRDUES
VALORACIÓ D’ACCIONS O PARTICIPACIONS PER FUSIONS I ADQUISICIONS DE SOCIETATS
VERIFICACIÓ DELS BALANÇOS DE FUSIÓ I ESCISIÓN D’EMPRESES
ALTRES OBLIGACIONS AUDITORIA ESTABLERTES PER LA LEGISLACIÓ MERCANTIL
VALORACIÓ D’EMPRESES
PLANIFICACIÓ I REESTRUCTURACIÓ FINANCERA
ANÀLISI i implementacions DE SISTEMES DE CONTROL INTERN
ESTUDI DE VIABILITAT
DIAGNÒSTIC ECONÒMIC – FINANCER D’EMPRESES
SUPORT I ASSESSORAMENT COMPTABLE PER A REALITZACIÓ DE COMPTES ANUALS

FORMULARI DE CONTACTe

Escriu-nos també a les nostres xarxes socials

    “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación de éste. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ADADE BARCELONA S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.